Vägivallakuritegudes kannatanutele riigipoolse toe pakkumine

Riigiprokurör Andres Ülviste analüüs annab ülevaate sellest, kuidas on riik vägivallakuritegude kannatanutega suhelnud ja millist tuge pakkunud. Analüüs vaatlebkannatanutele informatsiooni andmist, nende abivajaduse hindamist, ohvriabi teenusele suunamist, menetlejate koostööd kohalike omavalitsustega, lähenemiskeeldude kohaldamise, kahjude hüvitamisega seonduvat, kannatanule esindaja määramise ja ka menetluse kiiruse küsimusi.

Näiteks kirjeldab analüüs informeerimise praktikaid selliselt: „Enamasti ongi suhtlus just nii tihe, nagu kannatanu seda vajalikuks peab. Iseenesestmõistetavalt on kannatanul õigus saada informatsiooni menetluse kulgemise kohta, kuid kohustust omada toimuvast ülevaadet tal muidugi ei ole. Huvi ja infovajaduse osas on kannatanud kahtlemata erinevad ning paljuski sellest sõltub kontakteerumise tihedus. Osade menetluste puhul on menetleja (ja menetlust juhtiva prokuröri) ning kannatanu omavaheline kontakt, infovahetus (ka koostöö) märksa olulisem kui mõne teise menetluse puhul.“

Kogu analüüs on kättesaadav SIIN