2017. aasta Viru Ringkonnaprokuratuuri statistika

Viru ringkonnaprokuratuuri iseloomustab tänasel päeval  kõige paremini kolm märksõna:

  • meeskonnatöö,
  • eesmärgile pühendumus ja
  • arenemisjulgus.

Need põhimõtted on aidanud meil 2017. aastal oluliselt vähendada siin piirkonnas mureks olnud menetlusjääki, viia miinimumini pikkade menetluste arv ning teha teiste piirkondadega võrreldes kõige rohkem menetlusotsustusi ühe prokuröri kohta. Meie prokuröride ja menetlejate ühise töö tulemusel konfiskeeriti jõustunud kohtuotsustega kuritegelikku tulu kokku 743 421 € suuruses summas, mida on üle kahe korra rohkem kui 2016. aastal.

2017. aastal vahetus piirkonnas juhtivprokurör – Margus Gross siirdus tagasi kodusesse Lõuna Ringkonnaprokuratuuri, kus ta nüüd on ametis eriasjade prokurörina.

Olulise organisatsiooni puudutava muudatusena kujundasime ümber osakondade struktuuri, luues eraldi piirkonnaülese raskete kuritegude osakonna ning liites kokku üheks osakonnaks Rakvere ja Jõhvi politseijaoskondade menetlusi juhtivad prokurörid. Praeguseks on prokuröridest ja menetlejatest moodustunud kindlad meeskonnad ja see on oluliselt parandanud nii menetluste kiirust kui ka kvaliteeti. Arenguruumi on aga ka sellel alal veel küllaga ja aastal 2018 pöörme suuremat tähelepanu just juriidilise keele ja kultuuri kvaliteedi tõstmisele.

Aja märgina on meil nagu mujalgi aktualiseerunud vajadus pöörata teravdatud tähelepanu küberkuritegevusele. Eelmisel aastal mõisteti Virumaal süüdi seitse isikut, kelle tegevuse eesmärgiks oli arvutuikelmuse teel saadud erinevatest riikidest pärit isikute krediitkaartidelt omastatud raha päritolu varjamine Virumaal elavate variisikute kontosid kasutades. Konfiskeerida õnnestus musta raha üle 60 000 euro. Samuti konfiskeeriti üle 58 000 euro suuruses summas kriminaaltulu, mille kurjategijad teenisid võõraid krediitkaarte kasutades ostetud kaupade edasimüügiga.

Kui 2016. aasta olulisimaks töövõiduks võis pidada Roman Smirnovi grupeeringu liikmete süüdistusasja kohtusse saatmist, siis 2017. aastal järgnes sellele süüdimõistev kohtuotsus, millega ühenduse liikmed mõisteti pikaajalisse vangistusse ning konfiskeeriti üle 300 000 euro grupeeringu tulusid. Teiseks aasta suurimaks kohtuasjaks võib pidada maksukuritegude toimepanemisele spetsialiseerunud kuritegeliku ühenduse looja Andrei Leppiku suhtes süüdimõistva kohtuotsuse jõustumist. Seitse aastat reaalset vangistust ja üle 60 000 euro suuruses summas konfiskeeritud vara – see on pretsedent, mis väärib esiletoomist. Selliseid edukaid ja olulisi menetlusi oli teisigi, teoks said nad just tänu tublidele inimestele.

Lõpetuseks soovin tänada noori, kes on murdnud müüdi, et elu on võimalik vaid pealinnades ja tulnud Virumaale tööle. Tänud ka põlistele virumaalastele, kes on olnud ja jäänud, tagades sellega järjepidevuse ja kohalike oludega arvestamise.

 

Ene Timmi

Viru RP juhtivprokurör