Rita Hlebnikova: olin kindel, et arveveskid töötavad Tallinnas ja Tartus, aga mitte Virumaal

 

Kuni kriminaalmenetluse alustamiseni selles kriminaalasjas olin ma kindel, et arveveskid töötavad Tallinnas ja Tartus, aga mitte Virumaal. Kohtueelse menetluse käigus veendusin, et arveveski jahvatas suurejooneliselt ka Virumaal.

17.01.2014 alustati kriminaalmenetlust KarS § 3891 lg 1 tunnustel. 22.11.2016 tegi Viru Maakohus kuritegeliku ühenduse looja suhtes süüdimõistva otsuse, mis jõustus 18.10.2017.

Kuritegeliku ühenduse loojad Andrei Leppik ja Vladimir Popenko lõid kuritegeliku ühenduse juba enne 01.01.2014 ja see tegutses kuni 12.11.2014, kui võtmeisikud kinni peeti. Kuritegeliku ühenduse eesmärk oli arveveski teenuse osutamine tegutsevatele ettevõtetele ning sellega maksupettuste toimepanemisele kaasaaitamine ja sellest kriminaaltulu teenimine. Ühendusse olid värvatud ja kuulusid püsivalt 11 isikut. Arveveski kasutajaid oli kokku 37 äriühingut, kes kandsid/tasusid kokku üheksale varifirmale raha 3 118 815 eurot.

Maksupettuste teostamiseks soetas ja kasutas kuritegelik ühendus Andrei Leppiku juhtimisel üheksat variäriühingut. Iseloomulik oli, et iga variäriühingut kasutati paar kuud, seejärel võeti kasutusele uus äriühing ja uued kontod pankades. Kõigil variäriühingutel olid arvelduskontod eri pankades, kuid neil puudusid mistahes majandustegevusele viitavad tunnused – töötajad, tehnika ja majandustegevusega seonduvad kulutused.

Andrei Leppiku ja Vladimir Popenko loodud kuritegeliku ühenduse vahendusel osutati arveveski teenust variäriühingute pangakontode kaudu, millele laekunud summad võeti kohe sularahas välja AS-i Tavid ja ATM-de kaudu.

Andrei Leppik ja tema kuriteokaaslased koostasid eelviidatud variäriühingute alt tegelikkusele mittevastavaid arveid, arveid-saatelehti ja muid maksuarvestuseks vajalikke dokumente. Arvete ja muude raamatupidamise algdokumentide väljastamise ning pankades asuvate arvelduskontode käsutamisega võimaldati päriselt tegutsevatel äriühingutel kanda oma ettevõtlusest maksuvabalt välja sularaha ja esitada maksude tasumisest kõrvalehoidmise eesmärgil maksudeklaratsioonides valeandmeid. Maksupettuste toimepanemiseks koostati variäriühingute nimel arveid erinevate näiliste ostu-müügi, teenuste osutamise ja muude tehingute kohta vastavalt arveid tellinud äriühingu tingimustele.

Andrei Leppiku ja Vladimir Popenko loodud kuritegeliku ühenduse liikmed koostasid ja edastasid 37 tegutsevale ettevõttele võltsarveid kogusummas 3 118 815,19 eurot, millest kuritegeliku ühenduse liikmete käsutusse ja kasutusse jäi 10%.

Selliselt osutati arveveski teenust 37 tegutsevale äriühingule.  Firmad esitasid käibedeklaratsioonides tahtlikult valeandmeid soetamisel tasutud käibemaksu osas, mille tulemusel jäi riigile maksudena laekumata käibemaksu summas 501 114,09 eurot.

Kuriteokahtlustuse said lisaks kuritegeliku ühenduse liikmetele neli tegutsevat äriühingut ning nende juhatuse liikmed, kes tellisid ja kasutasid äriühingute raamatupidamises ja deklaratsioonide esitamisel arveveski arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute kohta, mille tulemusena jäi riigieelarvesse maksudena laekumata käibemaksule vastav summa.

Andrei Leppiku kontrolli all olnud varifirmade pangakontodele laekunud summad liikusid sularahaautomaatida kaudu A. Leppikule. Pärast sularaha kättesaamist kohtus Andrei Leppik või tema määratud isik variettevõtete teenuseid kasutanud legaalsete äriühingute esindajatega ning edastas neile eelnevalt kokkulepitud summad. Samas vajalikud kuludokumendid edastati tavaliselt e-posti teel, saadeti Tallinnast Jõhvi Cargobusiga või anti füüsiliselt käest kätte.

Andrei Leppiku ja Vladimir Popenko loodud kuritegeliku ühenduse liikmed koostasid ja edastasid 37 tegutsevale ettevõttele võltsarveid kogusummas 3 118 815,19 eurot, millest kuritegeliku ühenduse liikmete käsutusse ja kasutusse jäi 10% arvete kogusummast ehk 311 881 eurot. Võltsarved olid sisult õigustühised ja koostatud eesmärgiga võimaldada tegutsevatel äriühingutel kasutada neid raamatupidamises ning arvata maha sisendkäibemaks. Variäriühingute nimelt esitatud võltsarvete alusel tasusid tegutsevad ettevõtted arvetel näidatud summad variäriühingute pangakontodele.

Peale selle tuvastati kohtueelses menetluses, et Andrei Leppik koos abikaasa Anastassia Leppikuga on pannud toime rahapesu suures ulatuses. See seisnes selles, et nad legaliseerisid kuritegeliku ühenduse poolt ajavahemikus 01.01.2014 kuni 12.11.2014 toimepandud maksupettuste tulemusel saadud kriminaaltulu summas vähemalt 65 195 eurot, varjates kriminaaltulu päritolu ja tegelikku omanikku, kahjustades riigi majandussüsteemi normaalset toimimist. A. Leppik kasutas kriminaaltuluna saadud raha Terrasport OÜ soetamisel ja selle majandustegevuse – Jõhvi linna jõusaali rajamine, sh vajalike ruumide renoveerimine ja seadmete soetamine – finantseerimiseks ehk pani koos Anastassia Leppikuga ja OÜ-ga Terrasport toime rahapesu.

Virumaa arveveski looja A. Leppiku kriminaalasja menetleti Viru Maakohtus üldmenetluses. Tähelepanuväärne on asja menetlemise kiirus. Kriminaalmenetlust alustati 17.01.2014 ja Viru Maakohtu süüdimõistev otsus  jõustus 18.10.2017.

Kokku oli kriminaalasjas 24 süüdistatavat, kellest seitsme isiku juhtumeid menetleti üldmenetluses. Andrei Leppik mõisteti süüdi KarS § 256 lg 1; KarS § 22 lg 3 - § 3891 lg 1 ja lg 3;  KarS § 394 lg 2 p 1, KarS § 344 lg 1 järgi ja teda karistati vangistusega seitse aastat.


Artiklitekogumikus „Teekond tänaseni“ on kirja pandud prokuröride isiklikud mõtted, mälestused ja meenutused mõnevõrra juhuslikult valitud kriminaalasjadest alates aastast 1993 kuni 2019.