Pildid personalist
Sõna saavad prokuratuuri uued töötajad. Pildil ülemises reas Triinu Hordo, Kristin Kaur, Riina Bogens ja Jana Laht; alumises reas Gerd Raudsepp ja Kristi Mäe

Prokuratuuris viidi 2018. aasta jooksul läbi 15 avalikku konkurssi 29 ametikoha täitmiseks. Kokku tegeleti aasta jooksul 306 inimese kandideerimisega. 2018. aasta jooksul asus prokuratuuri tööle 22 uut töötajat, kellest enamik tulid tööle mujalt avalikust sektorist. Aasta jooksul lahkust töölt 24 töötajat, enamik nendest suundus kas pensionile või tööle era- ja avalikku sektorisse. 2018. aastal oli prokuratuuri vabatahtlik personalivoolavus 8%. Tööjõu voolavust defineeritakse kui töötajate liikumise määra, mis võimaldab hinnata organisatsiooni konkurentsivõimelisust ning kestlikkust. Justiitsministeeriumi haldusalas on prokuratuuri personalivoolavus üks väiksemaid, olles sarnane personalivoolavusega kohtusüsteemis üldse.

Kuna usume, et asutust ja siin töötamist kirjeldavad kõige paremini meie inimesed ise, uurisime eelmisel aastal tööle tulnutelt, mis neile nende töö juures kõige rohkem meeldib, mis on olnud nende töös eriti toredat ning millises prokuratuuris nad soovivad viie aasta pärast töötada.

 

Triinu Hordo, Lääne Ringkonnaprokuratuuri konsultant

 1. Mis Sulle Sinu töö juures kõige rohkem meeldib?
  Meeldivad tööle omased väljakutsed: nii kaks-juristi-kolm-arvamust situatsioonides ikkagi põhjendatud seisukohani jõudmine kui probleemile lahenduse leidmine. Samuti on sealjuures olulised toetavad ning koostööaltid kolleegid.
 2. Särvaim hetk / lõbus lugu, mis on Sinu töös ette tulnud.
  Kuivõrd menetlusosalistelt tänusõnade kuulmine ei ole just sage juhus, on mul eredalt meeles ühe kannatanust kaebaja tänuavaldus. Töövõit kannatanute väärika kohtlemise osas seisnes selles, et tõstsin telefonitoru ning küsisin, mis siis ikkagi juhtus. Kulus küll kümmekond minutit, ent pärast seda oli pilt mõlemal selge ning kaebajalt kõlas „Aitäh!“. Seda hoolimata sellest, et tal oli teadmine, et kaebus jääb suure tõenäosusega rahuldamata. Oli tore kuulda, et olen esimene normaalne ametnik, kellega on käsitletud probleemiga seonduvalt kokku puututud.  
 3. Millises prokuratuuris soovid viie aasta pärast töötada?
  Prokuratuuris, kus töö kvaliteet on endiselt väga hea.

 

Kristin Kaur, Riigiprokuratuuri personalitalituse nõunik

 1. Mis Sulle Sinu töö juures kõige rohkem meeldib?
  Minu jaoks on väga olulised inimesed, kellega iga päev, töötan ning kuna minu ümber olev naiskond on suurepärane, siis seda hindangi kõige rohkem. Veel olen tänulik arengu- ja koolitusvõimaluste eest organisatsioonis.
 2. Särvaim hetk / lõbus lugu, mis on Sinu töös ette tulnud.
  Mul ainult lõbusad hetked iga päev ongi, kuna töötan nii säravas naiskonnas, üks säravam kui teine!
 3. Millises prokuratuuris soovid viie aasta pärast töötada?
  Viie aasta pärast soovin töötada prokuratuuris, kus hommikul tulevad kõik suure naeratuse saatel tööle ning lahkuvad õhtul, veel suurem naeratus näol.

 

Riina Bogens, Viru Ringkonnaprokuratuuri konsultant

 1. Mis Sulle Sinu töö juures kõige rohkem meeldib?
  Mulle meeldib minu töö juures kõige rohkem see, et saan iga päev juurde uusi teadmisi prokuratuuri tööst ja selle eripärast. Töö on äärmiselt huvitav ja mõtlemist arendav. Kindlasti aitab väga palju selle õnnestumisele kaasa Viru prokuratuuri toetav kollektiiv, kellega koos arutame kõige keerukamaid probleeme, et neile just kõige parem ja õigem lahendus leida.
 2. Särvaim hetk / lõbus lugu, mis on Sinu töös ette tulnud.
  Kuna olen prokuratuuris töötanud liiga vähe, siis mul ei ole veel säravaimat hetke ja lõbusat lugu, millest kirjutada, kuid mulle meeldib Virumaal see, et siin piirkonnas korraldatakse erinevaid koosviibimisi ja üritusi, mis annavad kõikidele suurema ühtsus- ja kindlustunde, et iga inimene prokuratuuris on väärtuslik ja tema panusest sõltub selle asutuse toimimine.
 3. Millises prokuratuuris soovid viie aasta pärast töötada?
  Viie aasta pärast soovin töötada prokuratuuris, kus on ühtne meeskond, kellel on ühtne siht ning kelle töö eesmärk on kannatanute toetamine, lahenduste leidmine ja kahtlustatavate/süüdistatavate õiguskuulekale käitumisele suunamine. Samuti loodan, et prokuratuur teeb koostööd kõikide teiste asutuste ja organisatsioonidega nii, et ka Ida-Virumaal oleks võimalik isikuid saata abi saamiseks erinevatesse sotsiaalprogrammidesse ning alaealistel/noortel oleks koht, kuhu nad saavad julgelt minna ja vaba aega huvitavate tegevustega sisustada.

 

Jana Laht, Põhja Ringkonnaprokuratuuri konsultant

 1. Mis Sulle Sinu töö juures kõige rohkem meeldib?
  Põhja Ringkonnaprokuratuuris alustasin tööd 12.02.2018. Minu põhiülesanne on abistada prokuröre alaealiste õigusrikkujate erikohtlemisel. Samuti tegelen lähisuhtevägivalla probleemidega: otsin välja konkreetsele isikule sobivat ja edaspidist kuritegevust minimeerivat programmi, suhtlen programmi läbiviija või muu teenuseosutajaga programmi/teenuse algusaja ja kestuse osas, samuti kontrollin KrMS § 201 alusel määratud kohustuse täitmist. Mis mulle kõige rohkem meeldib, on see tunne, et mul on võimalik aidata ühiskonda. Samuti on tore, kui paindlikud, mitmekülgsed, koostöövalmis ja individuaalse lähenemisega me oleme.  Ise olen suhtleja tüüp ning nauditav on suhelda ja otsida koos meie koostööpartneritega parimad lahendused nii kannatanutele kui ka kahtlustatavatele. Oleme nendega koos arenenud ja lihvinud tavasid.
 2. Särvaim hetk / lõbus lugu, mis on Sinu töös ette tulnud.
  Üks alaealine neiu oli kahtlustatav KarS § 121 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, see on teise inimese tervise kahjustamine või valu tekitanud kehaline väärkohtlemine, kui see on toime pandud korduvalt. Lisaks ei täitnud neiu koolikohustust. Kutsusime kahtlustatava koos vanemaga prokuratuuri, et arutada võimalikke lahendusi selles kriminaalmenetluses. Vestluse käigus saime selgust, et kahtlustatav on ise ka kiusamise ohver, kellel täielikult puudub tugivõrgustik koostööpartnerite ja ka kooli poolt. Otsustasime korralda ümarlaua, kuhu olid kaasatud kooli sotsiaalpedagoog, psühholoog, huvijuht, õppealajuhataja, vanemad, kahtlustatav ise, MDFT-superviisor, KOVi lastekaitsespetsialist, prokurör ja konsultant. Oma tulekust andsime teada nädala aega ennem. Kui saabusime kooli, olime valmis pikaks vaidluseks, istusime kõik koos laua taga ja kooli meeskond ladus välja oma sekkumisplaani, millele kuulus seitse minutit. Kõigest seitse minutit ja probleemid olid lahendatud, ilma et oleksime jõudnud midagi vahele öelda. Tundus, et teatud juhtudel teavitamine, et „prokuratuur tuleb“, mõjub nagu võlukepike.
 3. Millises prokuratuuris soovid viie aasta pärast töötada?
  Olen siin töötanud kõigest aasta aega ja näen, kui palju me teeme tööd selle nimel, et töö kvaliteet oleks maksimaalselt hea. Meil on tähtsad eesmärgid, meil on missioonid ja visioonid. Me tahame, et meie otsused oleksid õiglased, kuid kahjuks olen puutunud kokku meie koostööpartnerite, teatud ametnikutega, kes mingitel põhjustel ei soovi panustada sellele elukutsele, mille nad valisid. Selle tagajärjel nullitakse meie töö tulemused. Seega loodan, et viie aasta pärast on sellised murekohad kadunud ja iga ametnik teeb oma tööd kogu südamega. „Veni, vidi, vici“

 

Gerd Raudsepp, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör

 1. Mis Sulle Sinu töö juures kõige rohkem meeldib?
  Eelkõige meeldib töö juures suhtlus erinevate inimestega, nii koostööpartnerite kui menetlusosalistega. Lisaks see, et elu on alati kirevam, mitmekesisem kui mistahes seadus ja selle regulatsioonid ning tegelikud lahendused sünnivad siiski iga kaasuse pinnalt.
 2. Särvaim hetk / lõbus lugu, mis on Sinu töös ette tulnud.
  Hetk enne esimese kokkuleppe kohtulikku kinnitamist, mil ilma toimikut omamata sai ette manatud kõik selle leheküljed, selles sisalduv teave ning potentsiaalsed kohtuniku küsimused, mis paraku jäid esitamata põhjusel, et kokkulepe oli korrektselt koostatud.
 3. Millises prokuratuuris soovid viie aasta pärast töötada?
  Prokuratuuris, kus seaduse ja südametunnistuse alusel on võimalik anda endast parim turvalise ühiskonna loomisesse.

 

Kristi Mäe, Riigiprokuratuuri arendusnõunik/haldusdirektor

 1. Mis Sulle Sinu töö juures kõige rohkem meeldib?
  Mina väärtustan oma töö juures haldusdirektori ning arendusnõunikuna kahte asja: meeskond ja missioon. Esiteks meeldib mulle meie meeskond, kõik teevad oma tööd südamega ning on tublid. Üksteist aidatakse ning haldusosakonna inimestele saan alati loota. Mulle meeldib töö inimestega ja liikuda ühtse meeskonnana mingite eesmärkide saavutamise nimel. Teiseks imponeerib mulle asjaolu, et prokuratuuris töötamine teenib mingit suuremat eesmärki. Eks me kõik töötame ju kasvõi kaudselt selle nimel, et kannatanud saaksid abi ning pätid saaksid teenitud karistuse. See on hea tunne!
 2. Särvaim hetk / lõbus lugu, mis on Sinu töös ette tulnud.
  Säravaimateks hetkedeks pean ühiseid üritusi. Seniajani on õnnestunud väisata kolme: aastapäevapidu, jõuluõhtusööki ning häkatoni. Tore on kolleegidega suhelda vabamas õhkkonnas ja näha ka nende n-ö inimlikumat ja igapäevasemat külge.
 3. Millises prokuratuuris soovid viie aasta pärast töötada?
  Viie aasta pärast soovin töötada prokuratuuris, kus hommikul tulevad kõik suure naeratuse saatel tööle ning lahkuvad õhtul, veel suurem naeratus näol.