Ohvristamise lõpetamine (kuritegude avastamine) eelkõige kontaktsetes kuritegudes võimalikult paljude laste jaoks ; taasohvristamise vähendamine; kannatanusõbralik ja kiire kohtueelne menetlus.

Kontaktsetes kuritegudes süüdistuse saanud inimeste arv. Hinnatakse KarS § 141 lg 2 p 1 ning lapskannatanuga KarS §-d 143, 144 ja 145, § 1411 lg 2, 1432 ja § 1451.

Süüdistuse saanud alaealiste arv 2020-2021
Süüdistuse saanud alaealiste arv 2020-2021

Kohtueelne menetlus käsitletavates kriminaalasjades kestis 2021. aastal keskmiselt 7 kuud, sh  KarS § 141 asjades 6 kuud, § 143 — 10 kuud, § 144 — 2 kuud, § 145 — 5 kuud, § 141¹ lg 2 — 5 kuud, § 143² — 6 kuud ja § 145¹ — 12 kuud.

Süüdistuse saanud alaealiste arv piirkondade lõikes, 2020-2021
Süüdistuse saanud alaealiste arv piirkondade lõikes, 2020-2021

Kiire kohtueelne menetlus alaealiste poolt toime pandud kuritegudes

Kiire reageerimine toimepandud teole, abivajaduse hindamine ning vastavate meetmete kasutuselevõtt. 

80% alaealistest kahtlustatavatest menetletakse vähem kui 3 kuuga.

Alaealiste menetluspikkus 2019-2021
Alaealiste menetluspikkus 2019-2021
Alaealiste menetluspikkus piirkondade lõikes 2019-2021
Alaealiste menetluspikkus piirkondade lõikes 2019-2021

Lõpliku menetlusotsuse saanud alaealisi oli 2021. aastal 704 ehk 8% võrra vähem kui aasta varem (2020 — 765).

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ei ole oluliselt muutunud 3 kuu jooksul tehtud lõplike menetlusotsuste osatähtsus koguarvust — 429 (61%) alaealise suhtes tegi prokuratuur menetlusotsuse kuni 3 kuu jooksul alates esimesest ülekuulamisest (2020 — 496/65%).
 

Menetletud alaealiste arv ja menetluspikkus 2018-2021
Menetletud alaealiste arv ja menetluspikkus 2018-2021

Kuni 3 kuuga menetlusotsuse saanud alaealiste osakaal oli kõige kõrgem Lääne ja Viru RP-s (71%). Kuni 3 kuuga menetluste osakaal oli kõigis piirkondades võrreldav 2020. aastaga, v.a Põhja RP, kus 2021. aastal menetleti kuni 3 kuuga 52% alaealistest kuid 2020. aastal oli sama näitaja 61%.

Alaealiste menetluspikkus piirkondade kaupa 2021
Alaealiste menetluspikkus piirkondade kaupa 2021

Keskmiselt viidi menetlus laste osas läbi 114 päevaga ehk keskmiselt menetleti kolm nädalat kauem kui eelmisel aastal (2020 — 92) (tabel 16). Lääne RP menetles alaealisi keskmisest oluliselt kiiremini (77 päeva), teised piirkonnad menetlesid Lääne RP-st juba oluliselt kauem. 

Alaealiste keskmine menetluspikkus 2019-2021
Alaealiste keskmine menetluspikkus 2019-2021
s
autor
Dilaila Nahkur-Tammiksaar

Dilaila Nahkur-Tammiksaar juhib Riigiprokuratuuri järelevalveosakonda. Prokuratuuris töötab ta alates 1989. aastast, mil määrati ENSV Prokuratuuri kantselei inspektori ametikohale. Varem on ta juhtinud ka Viru Ringkonnaprokuratuuri ning töötanud Justiitsministeeriumis erinevatel ametikohtadel. 2002. aastal pärjati ta aasta prokuröri tiitliga.