Koolituste ja täiendõppe valdkonnas toimuv rahvusvaheline suhtlus ning koostöö on prokuratuuri igapäevase tegevuse oluline osa, millega anname suure panuse Eesti prokuröride ja teiste prokuratuuri töötajate arengusse. Tiheda rahvusvahelise koostöö kaudu saame igapäevaselt panustada eelkõige üle-euroopalistesse koolitusprojektidesse, osaleda aktiivselt valdkonna spetsialistide võimekuse parandamises ning vahetada teadmisi ja parimaid tavasid teiste riikide prokuratuuride töötajatega. Igapäevane rahvusvaheline koostöö annab meile suurepärase võimaluse õppida teistelt riikidelt seda, mida nemad on oma pikaajalise kogemusega saavutanud, ning samuti saame jagada teistega enda teadmisi ja kogemusi, olles väikse kiiresti arenenud riigina samuti mitmel pool eeskujuks. 2022. aastal käisid prokuratuuri töötajad välislähetustes kokku üle 200 korra, mis tähendab, et peaaegu iga päev veetis keegi prokuratuuri töötajatest enda tööpäeva mõnel välisvisiidil või väliskoolitusel, saades mitmeid uusi tutvusi ja vajalikke kontakte. Lisaks võimalusele omandada uusi teadmisi on välisriikides saadud isiklikud kontaktid suureks abiks prokuröri igapäevatöö tegemisel, kuna kuritegevus ei tunne tänapäeval piire ning riikidevaheline koostöö on olulise tähtsusega.

Osaleme pidevalt erinevate tegevusvaldkondade töögruppide ja ühenduste töös ning võtame aktiivselt osa valdkondlikest aruteludest. Põhiline osa rahvusvahelisest koolituskoostööst toimub erinevate koostöövõrgustike ja organisatsioonide vahendusel. Peamised partnerid sel teemal on eelkõige Brüsselis asuv Euroopa Justiitskoolitusvõrgustik (EJTN), Trieris asuv Euroopa Õigusakadeemia (ERA) ning Budapestis tegutsev Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL).

Mis kasu saame meie koolitusvõrgustikku kuulumisest?

Eesti prokuratuur on Euroopa Justiitskoolitusvõrgustiku (EJTN) aktiivne liige, osaledes kahe töögrupi töös (õigusalase koolituse metoodika töögrupp ning prokuröride vahetusprogrammide töögrupp), korraldades Eestis rahvusvahelisi koolitusi ning võõrustades Eestis igal aastal kümneid väliskülalisi. Erinevate vahetusprogrammide kaudu saavad prokuratuuri töötajad ise osaleda õppereisidel erinevatesse Euroopa Liidu riikidesse ning samamoodi külastavad samu võimalusi kasutades Eestit ka teised Euroopa kolleegid.

Rahvusvaheline koolitus 2
EJTNi õigusalase metoodika töögrupi kohtumine Budapestis

Igal aastal tutvustame erinevate programmid raames väliskülalistele Eesti õigussüsteemi, meie prokuröride ja teiste õiguskaitseasutuste töötajate igapäevatööd, meie saavutusi ja  parimaid tavasid. 2022. aasta jooksul võõrustasime Eestis EJTN vahetusprogrammide raames väliskülalisi lausa seitse nädalat.

Igal aastal valmib EJTN-il koolitusvõrgustiku liikmesriikide kokkupandud koolituskalender. Koolitused toimuvad läbi terve aasta erinevates Euroopa linnades ning kõikidel Eesti prokuröridel ja teistel prokuratuuri töötajatel on võimalik neist osa võtta. Lisaks sellele korraldab EJTN igal aastal õppevisiite Eurojusti, Euroopa Liidu Kohtusse, Euroopa Inimõiguste Kohtusse, Euroopa Institutsioonidesse Brüsselis, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametisse ja Max Plancki Instituuti. Euroopa Justiitskoolitusvõrgustik on Euroopas kõige suurem organisatsioon, mis on oma fookuse seadnud just Euroopa prokuröride ja kohtunike koolitamisele, ning seda võimalust ja ainulaadsust kasutades saame me igapäevaselt osa parimatest valdkonna koolitusprogrammidest ja õppereisidest.

Lisaks eelnevale võimaldab EJTN prokuröridele ja kohtunikele ka võõrkeelekoolitusi, teeb ettepanekuid riiklike koolitussüsteemide parandamiseks, arendab distantsõppemeetodeid ning koostab Euroopa prokuröride ja kohtunike koolituse valdkonnas juhendeid ja käsiraamatuid.

Tegevuskoordinaatorite vastutusrikas roll

Igal EJTN koolitusel on oma tegevuskoordinaator (Activity Coordinator), kes on tavaliselt mõne töögrupi liige. Koorinaatori ülesanne on leida vastavale koolitusele koolitajad, panna paika koolitusprogramm ning teha ettepanekuid sobivate koolitusmeetodite valiku osas.

European Judicial Training Network and the Estonian Office of the Prosecutor General have a long-lasting relationship in providing trainings and exchanges for magistrates. Estonian Office of the Prosecutor General is a great partner of EJTN in promoting EU values and sharing best practices for prosecutors to other EU magistrates and judicial training institutions. EJTN Representative of the Estonian Office of the Prosecutor General, Ms. Marianne Tiigimaa is an engaged member of the EJTN Judicial Training Methods Working Group and the Activity Coordinator for EJTN activities that include seminars and other specialized trainings.

In 2022 she has conducted together with her team, a seminar focused on developing public presentation skills of the beginner trainers with max 2 years' experience. The training was practical and included the PR expert from the Estonian Office of the Prosecutor General, Ms. Kairi Küngas and Estonian Communication Consultant, Mr. Margo Loor. This training has been a great success as the participants from all over Europe, international experts and I have received warm hospitality, excellent learning programme with all the IT support and had an amazing time in the organised social programmes.

In 2023 Estonian Office of the Prosecutor General will host two activities. First one in March, an activity on Personal Leadership for Court Presidents and the Chiefs of Prosecution Office and the second one in October on the topic of Training for Trainers: Public Speaking.

I would like to thank the great team of your institution in preparation and hosting of EJTN activities.

We are looking very much for the upcoming activities in 2023 and warmly invite all the Estonian prosecutors to join us in other EJTN events!

Arno Vinkovic
EJTN Judicial Training Methods Project Manager

2022. aasta aprillis toimus Tallinnas EJTN-i esinemiskoolitus algajatele sisekoolitajatele, kuhu tulid kokku prokuratuuride ja kohtute sisekoolitajad üle Euroopa. Koolituse näol oli tegemist esinemiskoolitusega, mille eesmärk oli praktiliste ülesannete kaudu arendada osalejate esinemistehnikaid ning esinemisjulgust. Minul oli esimest korda võimalus olla ise koordinaatori rollis ning lisaks kohapealsele koolituse sujumisele vastutada ka kogu koolituse sisu eest. Koolitajatena õnnestus mul Tallinnasse kutsuda kolm kogenud Ühendkuningriikide kohtunikku ning lisaks sellele oli meil väga hea võimalus koolitusel osalejatele tutvustada häid Eesti esinemiskoolitajaid. 

Sellise suure vastutuse võtmine andis suurepärase kogemuse ja võimaluse prokuratuuri jaoks panustada rahvusvahelisse koostöösse täiesti uue nurga alt. Osalejate positiivne tagasiside ning ladusalt sujunud korraldus annab meile võimaluse korraldada sarnaseid koolitusprojekte ka järgnevatel aastatel. 

Kolm rahvusvahelist konverentsi

Lisaks igapäevasele koostööle EJTN-iga viisime eelmisel aastal Eestis läbi veel kolm väga eripalgelist rahvusvahelist konverentsi. Juunikuus toimus Eesti eestvedamisel sünteetiliste narkootikumide konverents SYNDEC. Konverents keskendus eelkõige viimaste aastate narkootikumide levitamise trendidele kübermaailmas ning erinevate suhtlusrakenduste kaudu.

Koolitus 1
Tallinnas toimunud ERA koolitus

Koostöös Euroopa Õigusakadeemiaga ERA toimus septembrikuus ELi diskrimineerimisvastase võitluse teemaline seminar, kus osales kokku 40 prokuröri ja kohtunikku erinevatest Euroopa Liidu riikidest. Üles astusid eksperdid Eestist, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Küproselt ja Bulgaariast. Seminaril osalejad said teada milline on ELi võrdõiguslikkuse õiguslik raamistik ja kuidas seda praktikas rakendada, ning õppisid paremini eristama diskrimineerimise ja ahistamise põhimõisteid.

Novembris käisid Eesti prokuratuuri kutsel meie õiguskaitseasutuste töötajatele jagamas enda kogemusi Hollandi eksperdid seoses Malaysia Airlines lennu MH-17 allatulistamisega kaasnenud uurimisega.

Kogemuste jagamine on oluline

Prokuratuuri töötajad panustavad aktiivselt ka ise koolitamisse ja enda teadmiste jagamisse teiste riikidega. Hea näitena võib eelmisest aastat tuua välja novembris Gruusias toimunud rahvusvahelise seminari, kus osales personalitalituse nõunik Birgit Roht koos Poola, Hispaania ja Hollandi ekspertidega. Seminari eesmärk oli anda ülevaade erinevatest koolitussüsteemidest Euroopas ja tutvustada eri riikide prokuratuuride koolitamise üldpõhimõtteid. Koos teiste ekspertidega jagati erinevaid kogemusi ning parimaid tavasid Gruusia õigussüsteemi tugevdamiseks. On hea teada, et saame väikse riigi kogemusega olla ka ise mujal maailmas eeskujuks. 
Rõõm on tõdeda, et Eesti prokuratuur on hinnatud koostööpartner erinevate rahvusvaheliste võrgustike seas ning kindlasti jääb rahvusvaheline koolituskoostöö prokuratuuri jaoks olulisele kohale ka edaspidi.
 

Lisaks üks kolm aastat väldanud majanduskuritegude koolitus

Üks olulisemaid rahvusvahelisi koostööprojekte oli Balti riike ühendav valgekraeliste kuritegevuse menetlemisele keskenduv projekt, mis vältas kokku kolm aastat. 2020. aastal alguse saanud projekt koosnes mitmetest erinevatest etappidest, sh inglise keele koolitused, avakonverentsid, sisukoolitused, käsiraamatu koostamine, koolitusprogrammi koostamine ning projekti lõpetav konverents. Kogu projekti vedasid kõigi kolme Balti riigi asutused ühiselt, moodustades ekspertide meeskonna. Eesti eksperdid olid Astrid Asi Harju Maakohtust, Leho Laur Politsei-ja Piirivalveametist, Terje Lang Maksu- ja Tolliametist, Marget Lundava RAB-ist ning prokuratuuri esindas ekspertrühma juhina Sigrid Nurm. Meeskonda kuulusid veel mitmed head kolleegid, kes toetasid nii administratiivse kui ka sisulise poole pealt. Taoline kolme riiki ühendav erinevatest tegevustest koosnev projekt aitab kaasa sujuvama menetluste läbiviimisele ning suurendab rahvusvahelist suhtlust. Sisukoolitustel oli aktiivsete diskussioonide ja arutelude kaudu võimalik kõigil osalejatel arendada oma teadmisi naaberriikides kasutusel olevatest meetmetest ja praktikast, et seeläbi parendada siseriiklikku menetluspraktikat. Projekti olid kaasatud koolitajad paljudest riikidest, sealhulgas Iisraelist, Hollandist, Itaaliast. Projekti läbiviimisel tuli ette mitmeid takistusi, sh viimasel minutil kogu projekti üleviimine veebi tulenevalt koroonapiirangutest. Projekt õpetas lisaks sisulisele poolele kannatlikkust, mis on äärmiselt vajalik oskus rahvusvahelise koostöö vaates.  Veebivahendusel taolise suure projekti organiseerimine ning läbiviimine on keeruline ning ette tuli nii mõnigi raskus ja komistuskivi, olgu see loetud tunnid enne koolitust ilmnenud asjaolu, et koolitaja on haigestunud, või partnerasutuste turvanõuded, mis ei võimaldanud osalistel veebi vahendusel koolitusel osaleda. Lõpetuseks võib öelda, et teekond oli pikk ja käänuline, kuid andis väga head oskused, et tulevikus taolisi projekte edukalt läbi viia. 

Balti projekti lõppkonverents
Balti projekti lõppkonverents Vilniuses 2023. aasta veebruaris

Siret Vaher - Torni
Põhja ringkonnaprokuratuuri abiprokurör

s
autor
Marianne Tiigimaa

Marianne Tiigimaa on Prokuratuuri personalitalituse juhataja. Lisaks sellele, et ta vastutab kogu prokuratuuri personalivaldkonna toimimise eest, on ta ka Euroopa Justiitskoolitusvõrgustiku kontaktisik. Tema võimeid, oskusi ja panust hinnatakse kõrgelt kõikjal ning võib kindel olla, et kui Marianne midagi ette võtab, on edu garanteeritud. Prokuratuuriga liitus ta 2009. aastal, mil temast sai personalitalituse nõunik. Kolleegid on Marianne koguni kaks korda aasta ametnikuks valinud - 2016. ja 2021. aastal.