2017. aasta Lääne Ringkonnaprokuratuuri statistika

2017. aastal Lääne Ringkonnaprokuratuuri tööpiirkonnas kuritegevus langes. Käime ülejäänud riigiga üsna ühte jalga, kuivõrd tõusis vägivallakuritegude registreerimine, vähenes aga varavastaste ja liikluskuritegude arv. Kuritegevuse vähenemisel on mitmeid põhjusi, nende hulgas kindlasti ka õiguskaitseasutuste kiirem reageerimine ning tähelepanu pööramine turvalisust enam häirivatele probleemidele. Inimeste arv, kes peavad kuritegevust riigis oluliseks probleemiks, on Lääne- ja Kesk-Eestis kõige väiksem, 2%. Tõusnud on ka nende inimeste arv, kes tunnevad ennast kodukohas liikudes turvaliselt. Teisalt tuleb kuritegevuse vähenemise juures arvestada, et palju kuritegevust on varjatud. Seetõttu ootame ja peame väga oluliseks, et iga kuriteo ohver saaks riiki usaldada ning annaks endaga juhtunust teada.

Eelmisel aastal kogunesid prokurörid üle riigi, et arutleda kogukonnaprokuröri institutsiooni üle. Kogukonna vajadusi arvestav menetlus ei ole prokuratuurile midagi võõrast – nii oleme aastaid analüüsinud ning tegelenud kogukonnas enam probleeme põhjustavate kuritegude ja kuritegelike gruppidega. Viimastel aastatel torkasid silma piiriülesed kuriteod, kus lõunanaabrite kuritegelikud grupid panid Eestis toime vargusi ja kelmusi. 2017. aastal saavutasid meie prokurörid kohtus mitu süüdimõistvat kohtuotsust kuritegeliku ühenduse juhtidele, kes vedasid eest Eestis kelmuste ning varguste toimepanemist. Sihikindel töö on viinud tulemusteni, kuna piiriülene kuritegevus vähenes 2017. aastal tunduvalt.

Kogukonna vaates oli 2017. aastal oluliseks ka süüdistuse esitamine Sindi linnas tegutsenud kuritegelikule grupile. Sarivarguste toimepanijatega tegeleti Rapla ja Lääne maakondades. Kõikides maakondades pöörati tähelepanu narkootikumide kättesaadavuse vähendamisele. Aasta olulisemaks sündmuseks oli selles valdkonnas Pärnu linnas toimunud suurüritus Weekend.

2017. aasta eesmärgiks oli senisest kiiremate, kannatanu huve veelgi rohkem arvestavate ning karistuse eesmärke paremini järgivate menetlusotsuste vastuvõtmine. Sellise menetlusotsuse vastuvõtmiseks on väga oluline ametkondadevaheline info jagamine. 2017. aasta lõpus alanud lähisuhtevägivalla vastu võitlemise pilootprojekt Pärnu linnas, mille käigus kasutatakse uusi lähenemisi ning senisest tihedamat ja kiiremat suhtlemist, andis eesmärgi täitumiseks täiendava tõuke.

Mitmekülgsemate karistuse alternatiivide kasutamise ja individualiseeritud mõjutusvahendite rakendamiseks sai 2017. aastal alguse Lääne Ringkonnaprokuratuuri prokuröride koostöö haiglatega, et mõjutada kahtlustatavaid alkoholijoobest tingitud kuritegude puhul läbi alkoholitarvitamise häire ravi ning vähendada seeläbi kuritegevuse retsidiivsust ning alkoholi kuritarvitamisest tingitud kahjusid.

Karistus on seda mõjusam, mida kiiremini see teole järgneb. 2017. aastal pöörasime Lääne Ringkonnaprokuratuuris menetluskiirusele palju tähelepanu. Nii politseis kui ka prokuratuuris pikalt menetluses olevate kriminaalasjade osakaal Lääne Ringkonnaprokuratuuris vähenes ning on vabariigis väikseim. Alaealiste kahtlustatavate puhul suutsime vähem kui 4 kuuga menetlusotsuseni jõuda 91 protsendil juhtudest.

Järgnevaks, 2018. aastaks ootavad Lääne Ringkonnaprokuratuuri prokuröre ees alaealiste õigusrikkujatega seotud muudatused, kus eesmärgiks on kiirem ning lapse huve arvestav sekkumine, koostöö kohalike omavalitsustega ning taastava õiguse põhimõtete rakendamine.

Senisest veelgi olulisemaks muutub koostöö patrullpolitseinikega, kuna nemad jõuavad esmaste reageerijatena kuriteo sündmuskohale ning puutuvad kokku kannatanutega. Patrullpolitseinike kvaliteetne töö on kohtukõlbulike tõendite kogumisel määrava tähtsusega.

2017. aastal kahekordistus kohtuotsuste arv, milles konfiskeeriti kriminaaltulu. Ka 2018. aastal on kriminaaltulu leidmine ja äravõtmine meie üks olulisematest eesmärkidest. Kriminaaltulu kõrval on oluline suunata juba menetluse ajal kahtlustatavat kannatanule kahju hüvitama ning otsustavamalt arestida vara tsiviilhagi katteks.

Üks eesmärkidest on tõsta prokuröri töö kvaliteeti. See saab paraneda läbi koolituste ning üksteiselt õppimise. Korraldasime 2017. aastal Lääne Ringkonnaprokuratuuris sisekoolituse, kus jagasime vastastikku kogemusi huvitavamatest töövõitudest. Senisest enam ootame töö kvaliteedi tagamisel ning ühtsete praktikate väljakujundamisel vanemprokuröride panust.

Soovin kõigile tegusat 2018. aastat!

 

Kristine Tamm,

Lääne RP juhtivprokurör