Lõuna Ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse KarS § 255 lg 1 süüdistusega kriminaalasja, mis on seotud nn Leedu autovarastega. Tartu Maakohtu 20.03.2023.a otsusega 1-2-1166 mõisteti süüdi Karolis Rusevičius KarS § 255 lg 1 ja § 199 lg 2 p 6,7,8 ja 9 järgi.

Riigiprokuratuurist saadeti kohtusse kaks kriminaalasja kuritegeliku ühenduse asjades. Kriminaalasjas nr 1-23-6022 saadeti kohtusse süüdistusakt üldmenetluses nn Jokkeri kuritegeliku ühenduse osas. Viidatud asjas esitati süüdistus kokku 10 isikule. Valeri Ramjalga süüdistatakse nn Jokkeri kuritegeliku ühenduse loomises, sinna liikmete värbamises ja selle juhtimises, Taivo Havamit kuritegelikku ühendusse liikmete värbamises ja kuritegelikku ühendusse kuulumises ning Keijo Jaanupit, Ergo Haabi, Oliver Läätse, Marko Jegorovit, Marko Oravat, Andre Ojakääru, Dmitry Cherevkot ja Margus Lumit kuritegelikku ühendusse kuulumises.  Samuti on osale isikutest esitatud süüdistus üksikkuritegude toimepanemises: Andre Ojakäärule ja Marko Jegorovile KarS § 121 lg 2 p 3 järgi, Oliver Läätsele KarS § 183 lg 1 järgi, Ergo Haabile KarS § 329 järgi ja Dmitry Cherevkole KarS § 212 lg 1 järgi. Süüdistuse kohaselt tegutses kuritegelik ühendus vähemalt alates 2013. aasta esimesest poolaastast ning kuritegeliku ühenduse tegevus oli eeskätt suunatud varavastaste ja majanduskuritegude toimepanemisele ning samuti vägivallakuritegude toimepanemisele, et tagada kuritegeliku ühenduse püsivus. Süüdistuse kohaselt tegutses kuritegelik ühendus oma liikmete kaudu ka Soome Vabariigis, omades autoriteeti lisaks Eesti kuritegelikule maailmale ka Soome Vabariigis. Kümnest süüdistatavast viibib praegu vahi all kaheksa süüdistatavat ning kohtueelse menetluse käigus on arestitud vara ning seatud kohtulikke hüpoteeke enam kui 400 000 euro väärtuses süüdistatavate ja kolmandate isikute varale. Viidatud asjas algab kohtulik uurimine 2024. a maikuus ning 18.01.2024. taotleti kohtult viie süüdistatava suhtes menetluse eraldamist kokkuleppemenetlusse, kuivõrd prokuratuuri ja süüdistavate vahel on sõlmitud kokkulepped. 

Samuti saadeti Riigiprokuratuurist kohtusse kokkuleppemenetluse korras kriminaalasi nn aserite kuritegeliku ühenduse juhi Amid Magerramovi ja kuritegeliku ühenduse liikme Aleksandr Gogarevi osas. Viidatud asjas mõisteti Harju Maakohtu otsusega 1-23-4339 kokkuleppemenetluses süüdi aserite KTÜ juht A. Magerramov ning KTÜ liige A. Gogarev. Ühenduse ülejäänud liikmed olid juba varem süüdi mõistetud Harju MK otsustega 1-19-2173 ja 1-19-1871. Vastavalt kokkuleppele karistati A. Magerramovit KarS § 256 lg 1 eest kuue aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega, mis loeti kaetuks talle New Yorgi lõunaringkonna ringkonnakohtu otsusega narkokuriteo eest mõistetud 10 aasta pikkuse vangistusega (karistusaja algus 04.09.2018, eeldatav lõpp 04.09.2028). Nii A. Magerramov kui ka A. Gogarev kandsid varem karistust välisriikides (Ameerika Ühendriikides ja Saksamaa Liitvabariigis).

Organiseeritud kuritegevusega seotud teised kriminaalasjad

Lisaks viidatud kolmele kriminaalasjale, milles esitati süüdistus (ja osades mõisteti ka juba süüdi) KarS § 255/§ 256 järgi, saadeti kohtusse kriminaalasju isikute suhtes, kel on puutumus organiseeritud kuritegevusega ja/või mõju piirkondlikus kuritegelikus maailmas.

Riigiprokuratuur esitas 2023. a novembris kriminaalasjas nr 23221000025 (kohtus 1-23-6924) süüdistuse KarS § 184 lg 2 p 2 järgi Virgo Raudsepale ja Beto Miljandile ligi 0,5 kg kokaiini käitlemises. Virgo Raudsepa näol on tegemist inimesega, kes on varem mõistetud süüdi Assar Pauluse kuritegelikku ühendusse kuulumises ja rahvusvahelises narkootikumide käitlemises. Mainitud kriminaalasi näitab, et kuigi organiseeritud kuritegevuse ja kuritegelike ühenduste tegutsemist on viimase 10 aastaga märgatavalt pärsitud, siis jätkab osa süüdimõistetuid vabaduses harjumuspärasel viisil tulu teenimist, mistõttu tuleb ka neile jätkuvalt tähelepanu pöörata.

Lääne Ringkonnaprokuratuur esitas 2023. a juulis süüdistuse Belgia Kuningriigi kodanikule KarS § 184 lg 2 p 1, § 4181 lg 1, § 4211 lg 2 p 1 järgi. Süüdistus on esitatud selles, et ta soovis Belgia Kuningriigist Soome Vabariiki viia ca 100 kg amfetamiini ja kaks automaattulirelva, mis  olid mõeldud Soome Vabariigi kuritegelikule grupeeringule. Isik peeti 14.02.2023 Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel kinni ning tema kaubikust leiti amfetamiin ja automaattulirelvad. Selle kuriteo korral on süüdistuse kohaselt tegemist organiseeritud rahvusvahelise relva- ja narkootikumide äriga. Ühise uurimise raames leiti ja võeti kuriteo organisaatoritelt Eestist, Soomest ja Belgiast täiendavalt ära kokku üle 480 000 euro sularaha, üle 20 kg kokaiini, tulirelvi (automaadid, püstolid) ja võltsitud dokumente.

2023. a jõustusid ka kahe mahuka kuritegeliku ühenduse süüdistusega kohtusse saadetud kriminaalasjad, mida arutati üldmenetluse korras.

Jõustus Tallinna Ringkonnakohtu 07.03.2023 otsus nn Okunevi kuritegeliku ühenduse kriminaalasjas. Selle raames mõisteti süüdi Lembitu Kitt ja Valentin Uzlov kuritegelikku ühendusse kuulumises. Enamuse kuritegeliku ühenduse liikmete osas lahenes kriminaalasi juba aastaid tagasi kokkuleppemenetluses, kuid L. Kitti ning V. Uzlovi osas jätkus asja arutamine üldmenetluses. L. Kitt mõisteti süüdi KarS § 255 lg 1, § 157-3 ja § 214 lg 2 p 1,2,3, 4 järgi ning talle mõisteti liitkaristuseks kokku 10 aastat vangistust. V. Uzlov mõisteti süüdi KarS § 255 lg 1 ja KarS § 209 lg 2 p 3, 4 järgi ning talle mõisteti karistuseks nelja aasta pikkune vangistus.

Samuti jõustus Tallinna Ringkonnakohtu 03.05.2023 otsus Jevgeni Medunitsa kuritegeliku ühenduse asjas. Selle aastate jooksul ohtralt meediakajastust saanud asja raames mõisteti süüdi isikud nii kuritegelikku ühendusse kuulumises kui ka rahvusvahelises narkootikumide salakaubaveos. Tegu oli väga mahuka ja pikaajalise kohtumenetlusega, milles esitati süüdistus juba 2016. a. Märkimisväärne on ka asjaolu, et selles kriminaalasjas konfiskeeriti vara enam kui 100 000 euro väärtuses ning konfiskeerimise asendamise korras mõisteti süüdistatavatelt välja enam kui 1 miljon eurot. 

Samuti mõisteti möödunud aastal Harju Maakohtu 01.11.2023 otsusega süüdi Margus Reidolf ja Gert Raal erinevate narkootiliste ainete rahvusvahelises käitlemises ning mõlemat karistati pikaajalise vangistusega. Selles kriminaalasjas tehtud otsus pole veel jõustunud, kuid M. Reidolfi ja G. Raali näol oli prokuratuuri hinnangul tegemist isikutega, kes on seotud rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega.

Kuritegeliku ühenduse süüdistusega asjad, kus on konfiskeeritud kriminaaltulu ja konfiskeeritud kriminaaltulu kogusumma

2023. a jõustusid järgnevad kriminaalasjad, kus isikud mõisteti süüdi kuritegelikku ühendusse kuulumises ja/või selle loomises ja juhtimises ning kus konfiskeeriti ka vara.

1. Tartu Maakohtu 20.03.2023. otsusega 1-2-1166 mõisteti süüdi Karolis Rusevičius KarS § 255 lg 1 ja § 199 lg 2 p 6,7,8 ja 9 järgi ning temalt konfiskeeriti kokku 519,97 eurot ning 6484,03 eurot mõisteti välja KarS § 831 lg 1 ja KarS § 84 alusel (seega kokku 7000 eurot).

2. Asjas 1-16-9171 (nn Jevgeni Medunitsa kuritegelik ühendus) jõustus KarS § 184 lg 21 /§ 184 lg 2 p 1/ § 255 lg 1/§ 256 lg 1 järgi tehtud otsus ning asjas konfiskeeriti 110 000 euro väärtuses vara ning süüdimõistetutelt mõisteti  KarS § 832 ja § 84 alusel välja kokku 1 024 076 eurot.

s
autor
Raigo Aas

Raigo Aas liitus prokuratuuriga 2013. aastal. Suurema osa oma prokurörikarjäärist on tema juhtinud narko- ja organiseeritud kuritegevusega seotud kriminaalasju. 2022. aasta algusest on ta riigiprokurör, kelle ülesanne on ka kogu Eestit hõlmava narko- ja organiseeritud kuritegevuse suure pildi silmaspidamine.