2022. aastal prokuratuur karistusseadustiku 15. peatükis nimetatud, riigi julgeolekut ohustavaid kriminaalasju kohtumenetlusse ei edastanud, kohtumenetlusse edastati küll kolm karistusseadustiku § 249 tunnustega kuritegu. Ukraina-Venemaa sõja tõttu oli riigi julgeolekut ohustavate menetlustega tegelemine siiski nii uurimisasutuste kui ka prokuratuuri prioriteet. Seetõttu said tähelepanu kuriteod, milliseid varasematel aastatel ei menetletud.

08.05.2022 jõustus karistusseadustiku inimsuse ja rahvusvahelise julgeoleku vastaste süütegude peatüki rahuvastaste süütegude jaos muudatus, millega muudeti karistatavaks välisriigi agressiooniaktiga liitumine, selles osalemine ja selle toetamine. Säte leidis Kaitsepolitseiametis ja prokuratuuris kohe rakendamist ning sellega andsid Eesti Vabariigi õiguskaitseasutused selge hinnangu Vene Föderatsiooni agressiooni toetamisele.

Vladimir Šilovile, Ilja Golembovskile, Ruslan Golembovskile ja Olga Fedorovale esitati kahtlustus KarS § 91-1 järgi välisriigi agressiooniakti toetamises. Vladimir Šilov kogus annetusi, et soetada lahingtegevuses kasutatavaid droone ning toetada sellega Vene Föderatsiooni sõjaväeüksuseid. Ilja Golembovski, Ruslan Golembovski ja Olga Fedorova tegid annetusi, et droonide soetamist toetada.

Vladimir Šilov, Ilja Golembovski ja Ruslan Golembovski mõisteti 21.07.2022 süüdi kohtuotsusega nr 1-22-4285. Vladimir Šilovit karistati vangistusega üks aasta, millest kohe ärakandmisele kuulus neli kuud vangistust. Ülejäänud osa, s.o kaheksa kuud vangistust ei pöörata täitmisele tingimusel, et Vladimir Šilov ei pane nelja aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Ilja Golembovskile ja Ruslan Golembovskile mõisteti karistuseks viis kuud vangistust, mida ei pöörata täitmisele tingimusel, et Ilja Golembovski ja Ruslan Golembovski ei pane ühe aasta ja kaheksa kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Olga Fedorova mõisteti süüdi 05.09.2022 kohtuotsusega nr 1-22-4791 ning kohus mõistis talle karistuseks viis kuud vangistust, mida ei pöörata täitmisele tingimusel, et Olga Fedorova ei pane ühe aasta ja kaheksa kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Lisaks eelnevale on prokuratuur ja Kaitsepolitseiamet alates 24.02.2022 viinud läbi menetlusi 37 rahvusvahelise sanktsiooni rikkumise kuriteos (KarS § 93’). Enamik neist kriminaalmenetlustest on olnud seotud kauba ekspordikeelu rikkumisega.

autor
Taavi Pern

Taavi Pern juhib Riigiprokuratuuri süüdistusosakonda. Prokuratuuris töötab ta 2005. aastast ning sellest alates on ta töötanud Põhja Ringkonnaprokuratuuris nii prokuröri abi, ringkonnaprokuröri kui ka juhtivprokuröri ametikohal. Lisaks on Taavi riigiprokurörina võidelnud koostöös MTAga suuremahulise narkootikumide salakaubaveoga. 2020. aastal pälvis Taavi aasta prokuröri tiitli.