2020 möödus suure töö ja muutuste tähe all 

Mitmed liikumised prokuratuuri sees ja ka siit välja on viinud meie tublisid kolleege tööle teistesse piirkondadesse ja valdkondadesse. Teisalt on aga meile tulnud tööle uusi professionaalseid ja andekaid prokuröre ning nii oleme suutnud koos jätkata, tegemata mööndusi kvaliteedis või kvantiteedis.

Virumaal lahendati eelmisel aastal 81% asjadest prokuratuuris kuni nelja kuuga, suurenes alaealistega seotud juhtumite menetluskiirus, lõpliku menetlusotsuseni jõudnud asjade arvu poolest ühe prokuröri kohta oleme esirinnas. Viru Ringkonnaprokuratuuri tegevuspiirkonnas registreeriti oluliselt vähem avaliku korra raskeid rikkumisi. Menetlusjäägid on vähenenud nii prokuratuuris kui politseis, prokurörid omavad ülevaadet ja suudavad juhtida ka masskuritegude menetlusi, tegutsetakse politseiuurijatega ühise meeskonnana.

Peamine eesmärk ei ole mitte karistada, vaid koos kohaliku kogukonnaga püüda eksinuil aidata leida väljapääs.

Kõige selle eest kuulub tunnustus ja tänu kolleegidele, kes on alati valmis üksteist aitama, vajadusel täitma lisaülesandeid, olema toetavad ja mõistvad nii koostööpartneritega, menetlusosalistega kui omavahel.

Praegu võime kindlalt öelda, et meeskonnatöö koos menetlusasutustega on andnud tuntavaid tulemusi ka väljapoole. Prokuröride ja konsultantide aktiivne osalemine võrgustikutöös, kus peamine eesmärk ei ole mitte karistada, vaid koos kohaliku kogukonnaga püüda eksinuil aidata leida väljapääs, on leidnud toetust ja tunnustust ka kohalikes omavalitsustes.

Kogukonnaprokuröride kõrval on raskete ja peitkuritegudega ning majanduskuritegudega tegelevad prokurörid  panustanud tublisti ohtlike narkootikumide kõrvaldamisele käibest, kriminaaltulu konfiskeerimisele ja kahjude heastamist tagavatele tegevustele. Virumaal arestitud ja konfiskeeritud varade summa oli enam kui 350 000 eurot. Suurim konfiskeeritud reaalne vara oli 130 300 eurot (suures koguses sularaha toimetamine üle Euroopa Liidu tolliterritooriumi, piiri tollikontrollist kõrvale hoides ja sularaha deklareerimata jättes). Oluline roll kuritegevusevastases võitluses on järjepideval ja planeeritud tegevusel narkootikumidega seotud süütegude ennetamisel ja ohtlike narkoainete turult kõrvaldamisel. Selles osas oli 2020. aasta Virumaal väga edukas. Uurimis- ja jälitustegevuse tulemina õnnestus konfiskeerida üle 50 kilo (120 000 tabletti) MDMA-d, ligukaudu 70 kilo amfetamiini, 15 kilo väga puhast amfetamiini, 5 kilo kokaiini ja 5 kilo marihuaanat.

Oleks vale arvata, et töö prokuratuuris on olnud vaid pidev võitude ja õnnestumiste jada. On olnud ka tagasilööke, kohtu poolt tagastatud menetlusi ja õigeksmõistvaid otsuseid. Ühel juhul tuli tõdeda, et prokurör ei sobi oma tööle, ja tal tuli ametist lahkuda. Sellised otsused on rasked, samas aga vajalikud ja ainuvõimalikud, sest oma töös mõjutame inimsaatusi ja seetõttu on vastutuse määr äärmiselt suur. Analüüsides oma ebaõnnestumiste põhjusi, oleme püüdnud neist ikka midagi õppida, vältida vigu tulevikus.

Kokkuvõttes ütlen, et meie võidud ja kaotused ei ole meid nõrgestanud, vaid hoopiski muutnud veelgi tugevamaks, teotahtelisemaks ja raskusi trotsivamaks. Juhtivprokurörina on mul olnud au koos selle suurepärase meeskonnaga tulla läbi ekstreemsest aastast 2020 ja tõdeda, et koos oleme võitmatud.

Aitäh selle eest, Virumaa prokurörid, konsultandid, referendid, autojuhid, tõlgid, avalike suhete osakonna töötajad ja teie kõigi vahetud juhid!

autor
Ene Timmi

Ene Timmi on Viru Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör alates 2017. aastast - ja kuni 2021. aastani. Selle aasta suve plaanib ta aga nautida juba pensionärina. Ene ainus, esimene ja seni viimane töökoht on olnud Prokuratuur. Nii nagu ta 1979. aastal ülikooli viimasel kursusel prokuratuuri praktikale tuli, nii ka siia tööle jäi. Kui prokuratuur veel uurimisega tegeles, oli Ene Paides uurija. 1994. aastal läks Tartusse ja töötas seal prokurörina 2012. aastani. Siis liikus Ene Virumaale, kus töötas viis aastat vanemprokurörina ja on nüüd juhtivprokurör. Kokku on Ene Timmil 40 aastat prokuratuuri tööstaaži.