Peaprokurör Lavly Perling
Peaprokurör Lavly Perling

Hea lugeja!

Prokuratuur aastal 2017 on kannatanute õiguste eest seisev ning kahtlustatavate ja süüdistatavate põhiõigusi austav asutus. Meie eesmärk on läbi kiirete, tõhusate ja kvaliteetsete menetluste luua inimestele usaldust riigi õigussüsteemi vastu. Peame tagama, et kannatanud, kes kuriteo läbi valu ja vaeva on tunda saanud, saavad meiepoolse väärika, viisaka ja abistava käitumise osaliseks. Riigi reaktsioon kuriteole peab olema just sellele teole ja isikule kohane ning vara, mis kuriteo läbi on saadud, tuleb tagasi anda kannatanutele ja riigile.

Kõik need arusaamad ja põhimõtted on meile, prokuröridele teada ning just neid peame oma igapäevatöös järjekindlalt rakendama. Ikka enam püüame oma poolt selgitada meie otsuste tagamaid, kokkulepitud või kohtult küsitud karistuste kohasust ning kohtueelse uurimise juhtidena kuritegevuse tendentse ja arenguid.

Kaks aastat oleme kõnelenud mõttest, et ka prokuratuur vääriks oma aastaraamatut. Siin see nüüd on - veebipõhine, lakooniline ja samas laiapõhjaline. Esimene, mis tehtud. Prokuratuuris ei ole tööl inimest, kellel poleks panust prokuratuuri toimimisse. Siinsest raamatust peaks iga prokuratuuri töötaja üles leidma oma koha ja tähtsuse asutuses. Kui aga lugeja väljast poolt pärast selle läbivaatamist mõtleb, et teab nüüd meist veidi rohkem, on meie veebraamat õnnestunud, sest just siis saame endale lubada usku, et ehk saab see lugeja meid siis ka veidi rohkem usaldada. Suurem usaldus annab aga võimaluse rohkem ja paremini aidata.

2016.aastal suutsid prokurörid alaealiste menetlused enam kui 84% juhtudest kohtu ette viia vähem kui 120 päevaga, kuritegelikke ühendusi saadeti kohtu ette 20 ja 16-s saadi süüdimõistev otsus. Majanduskuritegude vastases võitluses on avastatud, kohtu ette saadetud ja süüdimõistetud nii süsteemseid soodustuskelmuste ja maksukuritegude toimepanijad kõikides piirkondades, aga nende kõrval on prokuratuur eelmisel aastal hakkama saanud ka selliste kuritegude tõendamisega nagu rahvusvaheline investeerimiskelmus ja turumanipulatsioon. Nii mõnigi riigivastase kuriteo toimepanija on süüdimõistetud ja korruptsioonivastases võitlus on olnud edukas kõikides Eestimaa piirkondades, erinevates valdkondades ja sektorites. Riigiprokuröride eestvedamisel koostatud juhendid aga aitavad edaspidi ühtlustada menetluspraktikat ning tagada kriminaalmenetluse ja  karistusõiguse võrdse ning samalaadse kohaldumisekogu riigis.

Käesoleval aastal jätkame samade põhimõtete ja eesmärkidega. Menetluse kiiruse kõrval peab rohkem tähelepanu pöörama nii kannatanute kaitsele kui alaealiste erikohtlemisele. Rohkem tuge kannatanutele paneb nad rohkem meisse uskuma ning meid usaldama. Alaealise õigusrikkuja suhtes tuleb igal konkreetsel juhul teha kõik endast olenev, et vangistus oleks viimasena rakendatav abinõu. Samas korduvkurjategijate puhul peab karistuspraktika silmas pidama, et iga järgneva õigusrikkumise korral kannaks karistus ikka endas mõjutamise eesmärki parimal moel.  Eelmisel aastal varalise mõjutamise kaudu kannatanutele ja riigile tagasisaadud 4 miljonit eurot ei ole väike summa, kuid 2017 peab suurenema nende asjade arv, kus me kurjategija varaliselt mõjutame. Majanduskuritegude vastases võitluses oleme pööranud tähelepanu pankrotikuriteod ja loodetavasti just 2017 jooksul on sellest valdkonnast oodata ka tulemusi.

Ja kui me siis aasta pärast kohtudes tunneme, et me ka ise enda oma asutuses tunneme väärtustatutena ning tõdeme, et omavahel kokkulepitud väärtused on meid mõni kord vägaelulistes situatsioonides aidanud, saame aasta pärast ehk ka nüüdseks kevadesse jõudnud aasta kordaläinuks lugeda.           

 

Lavly Perling

Peaprokurör

Peaprokuröri ettekanne prokuratuuri üldkogul 31.03.2017 Haapsalus