Personali statistika 2016

Prokuratuur on ekspertteadmisel põhinev organisatsioon, mis väärtustab mitmekesiseid kogemusi ja teadmisi. Esiteks soovime hoida ning pakkuda arenguvõimalusi inimestele, kes on prokuratuuris töötanud juba aastaid, vahel ka aastakümneid. Need inimesed on kujundanud prokuratuuri näo õigussüsteemi jaoks, kas konkreetses valdkonnas või piirkonnas; neil on ka meie partnerite usaldus ning paljud neist on mentoriks uutele töötajatele. Teiseks väärtustame inimesi, kes tulevad prokuratuuri tööle teistelt õigusaladelt või uurimisasutustest, tuues meie organisatsiooni värsket vaadet ning kogemusi, mida ülikoolist saada pole võimalik. Kolmandaks oluliseks grupiks on referendid, konsultandid ja abiprokurörid, kelle jaoks prokuratuur püüab olla atraktiivne ning paindlik tööandja. Usume, et isegi kui töö prokuratuuris pole teiste õiguserialadega võrreldes kõige paremini tasustanud, on see valdkonnas kõige huvitavam töö.

2016. aastal oli prokuratuuris praktikal 46 tudengit. Koos Ida prefektuuriga korraldasime 2016. aasta kevadel ka Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli õigusteaduskonna tudengitele õppereisi Ida-Virumaale, mille eesmärgiks oli tutvustada Viru Ringkonnaprokuratuuri ja Ida prefektuuri tööd ning muuta Ida-Virumaa atraktiivseks piirkonnaks tuleviku tööotsijatele.

Selleks, et töö prokuratuuris oleks väljakutseterikas ning pakuks võimalusi arenguks ja eneseteostuseks, oleme viimastel aastatel astunud mitmeid samme:

  • Kaasajastasime 2016. aastal prokuröride ettevalmistusprogrammi, millega soovime senisest süsteemsemalt toetada ja juhendada organisatsiooni l uusi liikmeid.
  • Me ei kasuta staažil põhinevat karjäärisüsteemi, vaid püüame luua võimalusi rotatsiooniks nii teemade kui ka piirkondade vahel. Töö ja ülesannete vaheldusrikkus võimaldab vältida rutiini ja läbipõlemist. Selleks, et tööülesanded eri prokuratuuri üksustes oleks omavahel sarnased, alustasime 2016. aastal prokuröride ja konsultantide ametikohade profiilide loomisega.
  • Teeme omalt poolt kõik selleks, et prokurörid saaksid pühenduda oma põhitegevusele, pakkudes selleks toetust eelkõige läbi konsultantide, kelle arv kasvas 2016. aastal prokuröri ametikohtade arvelt 8 võrra. Investeeringud prokuratuuri konsultantide arvu kasvu on end ära tasunud. Meie rõõmuks on ka noorte juristide huvi selle ametikoha vastu on väga suur. Tulevikus on oluline potentsiaal prokuröri töö efektiivsemaks muutmisel it-süsteemide kaasajastamisel ning digitaalsele toimikule üleminekul.
  • Oleme analüüsinud prokuratuuri tugiteenuseid ning vähendanud töötajate arvu läbi ametikohade ühendamise, eesmärgiga maksta vähematele inimestele väärilist palka. Haldusosakonnas on toimunud koondamised alates 2015. aasta lõpust. Viie autojuhi ja kolme referendi töökohad on kaotatud ja nende asemel on loodud haldusosakonna piirkondlikkesse talitustesse referent-autojuhi ametikohad ning tekitatud juurde konsultantide ametikohti. Samuti koondati on üks finants- ja varahaldustalituse IT nõuniku koht ning asemele loodi prokuratuuri arendusnõuniku töökoht.

Prokuröri kompetents tekib suures osas töö käigus, mistõttu on olulises rollis uute prokuröride arendamisel ning toetamisel kogenenumad kolleegid. Üksteiselt õppimist soodustavad ka uued töömeetodid, mis põhinevad uurimisgruppidel ning prokuröri ja konsultandi tihedal koostööl. Alates 2016. aastast võtsime prokuratuuris kasutusele uuendatud motivatsioonisüsteemi.

Siiski on olulisel kohal töötajate arendamisel koolitused ning mõningate ametikohade puhul ka spetsialiseerumine, mis eeldab nii sobivaid isikuomadusi, huvi valdkonna vastu kui ka süvendatud teadmiste hankimist.  Prokurör, kes aasta jooksul ei osale ühelgi koolitusel, on erand. 2016. aastal osales 94 % prokuröridest vähemalt kahel koolitusel. Keskmine koolituspäevade arv oli ühe prokuröri kohta 7 päeva aastas ning tugiteenistujatel 4 päeva aastas. Prokuratuuri personalitalitus korraldas 2016. aastal tsentraalselt 67 erinevat koolitust ja ümarlauda, mis on varasemast märksa enam.

Õppimisel ning uute kontaktide saamisel on olulised lähetused, millest enamiku moodustavad koolituslähetused. Vähemalt ühel välislähetusel käis 2016. aastal 40% prokuröridest. Enamik koolitusi ja konverentse on korraldanud rahvusvahelised võrgustikud ja organisatsioonid, nagu näiteks Euroopa Justiitskoolitusvõrgustik, Euroopa Politseikolledž CEPOL, Euroopa Õigusakadeemia ERA, Eurojust ja mitmed teised.

Üks viimaste aastate suurimaid arenguid prokuratuuris on olnud konsultantide väbamine ja töösse kaasamine. See on aidanud prokuröridel keskenduda kohtueelse menetluse juhtimisele ning riikliku süüdistuse esitamisele kohtus.
Üks viimaste aastate suurimaid arenguid prokuratuuris on olnud konsultantide väbamine ja töösse kaasamine. See on aidanud prokuröridel keskenduda kohtueelse menetluse juhtimisele ning riikliku süüdistuse esitamisele kohtus. 

Marianne Tiigimaa

Personalitalituse juhataja