Politsei ja prokuratuur on seadnud eesmärgi suurendada teiste inimeste tervise arvelt rikastuvate kurjategijate vahelejäämise riski ja vähendada nende rikastumisvõimalusi. Seetõttu pöörame erilist tähelepanu just neile kuritegudele, milles on kahtlustatavatel eesmärk teenida suurt varalist kasu. 

Lisaks keskendume ka nende kurjategijate ning gruppide tegevuse halvamisele, mis pakuvad, levitavad või toodavad tugevatoimelisi uimasteid (nt fentanüülid, amfetamiinid jms). Sellised kurjategijad peavad jääma üha enam vahele, tugevatoimelised uimastid ei tohi püsida turul ning  suremus uimastite üledoosidesse peab vähenema. 

Nende eesmärkide hindamiseks analüüsime regulaarselt, kui palju saadame kohtusse süüdistusi narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises suure varalise kasu saamise eesmärgil (KarS § 184 lg 2¹), kui palju on konfiskeeritud kriminaaltuluga narkokuritegude kriminaalasju ning kui palju on üledoosidest põhjustatud surmajuhtumeid.


Joonis 1. KarS § 184 lg 2¹ kohtusse saadetud kriminaalasjad ja isikud, 2019–2021

 

 

2019

2020

2021

Krim.asjade arv

Konfiskeeritud vara

Krim.asjade arv

Konfiskeeritud vara

Krim.asjade arv

Konfiskeeritud vara

Lõuna RP

18

95 117

17

176 371

10

10 215

Lääne RP

14

47 756

11

15 318

8

58 884

Põhja RP

71

457 909

50

303 418

67

310 611

Viru RP

25

169 287

21

106 353

20

73 520

Riigiprokuratuur

8

1 561 684

6

326 804

6

326 810

Kokku 

136

2 331 754

105

928 264

111

780 040

Tabel 1. Kriminaalasjade arv, kus konfiskeeriti kriminaaltulu, 2019-2021


Üledoosidega seotud surmajuhtumid 2021. aastal

Politsei- ja Piirivalveametilt laekunud esmase info kohaselt suri mullu narkootiliste ainete üledoosi tõttu Eestis kokku 37 inimest, neist 29 Põhja prefektuuri tööpiirkonnas, neli Ida prefektuuri tööpiirkonnas, kolm Lõuna prefektuuri tööpiirkonnas ja üks Lääne prefektuuri tööpiirkonnas. Siinkohal väärib eraldi välja toomist, et neist 37 surmajuhtumist olid seitse tingitud fentanüüli või selle analoogi (karfentanüül, isotonitaseen, metadoon) üledoosist ning ülejäänud 30 surma olid tingitud muudest narkootilistest ainetest.

Tervise Arengu Instituudi 2021. aasta juulis avaldatud ametliku statistika kohaselt oli aastal 2020 narkootiliste ainete üledooside tõttu surnuid kokku 31, aasta varem 27 ning aastal 2018 suri 39 inimest. 

Joonis 2. Narkootikumide üledoosidest põhjustatud surmade arv, 2000–2021

Tallinna Kiirabilt laekunud (esmaste) andmete kohaselt oli mullu Tallinna Kiirabi registreerinud kokku 403 narkoüledoosi väljakutset (2020: 418, 2019: 385; 2018: 620; 2017: 1551; 2016: 1410), mis on samas suurusjärgus viimase kahe aasta väljakutsetega ning kolm-neli korda vähem 2016.–2017. aastal fikseeritud väljakutsetest. 

Selliselt võib tõdeda, et pärast 2017. aastal mitme suure fentanüülilevitaja tegevuse lõpetamist on fentanüülide ebaseadusliku levitamise turg Eestis jätkuvalt madalseisus ning see väljendub ka narkootiliste ainete üledooside ja neist tingitud surmade väikeses arvus.

Ülevaade tugevatoimeliste uimastite laiaulatuslikule levitamisele ja tootmisele spetsialiseerunud gruppide tegevuse halvamisest

Tugevatoimeliste uimastite laiaulatuslikule levitamisele ning tootmisele spetsialiseerunud gruppide tegevus on politsei ja prokuratuuri tõhusa töö tulemusena jätkuvalt halvatud ning ühe mullu n-ö fentanüüliturgu hõivata üritanud grupi tegevuse lõpetas Keskkriminaalpolitsei (täpsemalt allpool). 

Asjaolu, et fentanüülide ebaseaduslik levik on jätkuvalt n-ö madalseisus, kinnitab ka EKEI-st laekunud info, et mullu jõudis erinevate süüteomenetluste raames neile uurimiseks fentanüüle kokku 15 korral kogumahus 1107 grammi (sellest ca 400 grammi karfentanüüli Keskkriminaalpolitsei menetluses olnud kriminaalasjas, millest täpsemalt järgnevalt, ning ca 580 grammi fentanüüli näol oli tegemist ühest peidikust leitud ainega), aasta varem oli esinemiskordi kokku 22 (kogumahus 157,50 grammi), aastal 2019 oli esinemiskordi kokku 53 (kogumahus 6791,00 grammi) ning aastal 2018 oli esinemiskordi kokku 132 (kogumahus 742,00 grammi). 

Opiaatidest tuvastas EKEI mullu isotonitaseeni (kokku ca 88 grammi), morfiini (kokku ca 9 grammi) ning uue ainena mitragüniini (kõik kokku kümnele erinevale isikule adresseeritud postisaadetistena, kokku ca 3 kilo, sealhulgas suurim kogus oli ühes postisaadetises, kust leiti ca kilo mitragüniini ning kaheksal juhul oli mitragüniin markeeritud Kratomina).

Politsei- ja Piirivalveametist ning EKEI-st laekunud info kohaselt on oluliselt vähenenud hallutsinogeenide, katinooni derivaatide, MDMA ja selle analoogide ning uute narkootiliste ainete (NPS) leidude arvud. Amfetamiinide, heroiini, kanepi ja selle produktide ning kokaiini leidude sagedus on jäänud varasemate aastatega samasse suurusjärku.

Tabel 2. Narkootiliste ainete esinemise sagedus ja kogus, 2018 - 2021

Ülevaade Riigiprokuratuuri tegevusest 2021. aastal

Riigiprokuratuur keskendus mullu koostöös Keskkriminaalpolitseiga jätkuvalt tugevatoimeliste uimastite laiaulatuslikule levitamisele ning tootmisele spetsialiseerunud riiklikku ja rahvusvahelist mõju evivate gruppide tegevuse halvamisele (1-21-6674/1-22-493) ning tänapäevaseid alternatiivseid turustus- ja suhtluskanaleid kasutavate rahvusvahelise haardega kuritegelike gruppide tegevuse halvamisele. Need on grupid, mille modus operandi sisaldas n-ö spetsiaalsete krüpteeritud suhtlust võimaldavate ANOM-telefonide kasutamist, samuti grupid, mis olid spetsialiseerunud pimeveebis narkootikumide levitamisele. 

Riigiprokuratuuri mullustest kriminaalasjadest tulekski esmalt tuua välja kriminaalasi (1-21-6674/1-22-493), milles esitati kuuele isikule süüdistus suures koguses erinevate narkootiliste ainete, sh ca 400 grammi karfentanüüli, 300 grammi fentanüüli ja 100 grammi isotanitaseeni ebaseaduslikus käitlemises. Süüdistuse kohaselt tegelesid varem narkokuritegude eest süüdi mõistetud Juri Surussin, Edgar Simanis ja Vitali Botševar Tallinnas suures koguses fentanüülide (sh karfentanüüli ja isotonitaseeni) müümisega ning neil oli potentsiaali Eesti fentanüüliturg üle võtta, ent menetlusliku sekkumise tõttu see plaan ei realiseerunud. Nad mõisteti Harju Maakohtu 07.03.2022.a otsusega nr 1-22-493 kokkuleppemenetluses süüdi ning Vitali Botševar kannab hetkel pea 9 aasta pikkust vangistust ning Edgar Simanis ja Juri Surussin mõlemad 7 aasta pikkust vangistusi.