Riigiprokurör Andres Ülviste analüüsis 2018. aasta jaanuari jooksul registreeritud lähisuhtevägivallaga seotud kriminaalmenetlusi ning pani selle põhjal kokku mahuka analüüsi. 

 

Analüüsi alusteave

2018.a. jaanuarikuus registreeriti 672 lähisuhtevägivalla juhtumit, millised pole seotud ühegi kriminaalmenetlusega (vastavalt tööpiirkondadele:
Põhja RP – 358, Lõuna RP – 152, Viru RP – 82, Lääne RP – 80). Samal perioodil alustati 166 lähisuhtevägivallaga seonduvat kriminaalmenetlust (vastavalt tööpiirkondadele: Põhja RP – 83, Lõuna RP – 24, Viru RP – 29, Lääne RP – 30) ja koostati 24 kriminaalmenetluse alustamata jätmise teadet (vastavalt tööpiirkondadele: Põhja RP – 22, Lõuna RP – 1, Viru RP – 0, Lääne RP – 1).

Nimetatud statistilistest andmetest nähtub, et kriminaalmenetluse alustamata jätmise teateid tehakse ülekaalukalt kõige enam Põhja RP-s, teiste ringkonnaprokuratuuride tööpiirkondades on kriminaalmenetluse alustamata jätmise teadete osakaal vaadeldaval perioodil olnud minimaalne või lausa olematu. Võrreldes eelmise aastaga on lähisuhtevägivallaga seotud kriminaalmenetluste arv mitmekordselt tõusnud Lääne RP tööpiirkonnas, kusjuures muutus on seletatav eelkõige nn Pärnu pilootprojektiga, teiste ringkonnaprokuratuuride tööpiirkondades vaadeldavas valdkonnas mullusega võrreldes põhimõttelisi muudatusi toimunud ei ole. Statistilistest andmetest nähtuvalt jõuab Lõuna RP tööpiirkonnas menetluse alustamise/mittealustamise otsustuseni oluliselt vähem lähisuhtevägivallajuhtumeid kui teiste ringkonnaprokuratuuride puhul. 2018.a. jaanuaris alustati lähisuhtevägivallakuritegudes KarS § 121 lg 2 p 2 järgi kokku 166 kriminaalmenetlust.

Suurema osa lähistuhetevägivallaga seotud kriminaalmenetluste puhul oli tegemist meeste vägivallaga naiste vastu, mida menetleti/menetletakse kokku 110 kriminaalasjas

Suurema osa lähisuhtevägivallaga seotud kriminaalmenetluste puhul oli tegemist meeste vägivallaga naiste vastu, mida menetleti/menetletakse kokku 110 kriminaalasjas. Ülejäänud lähisuhtevägivallaasjade osakaal on oluliselt väiksem (vanemate vägivald laste vastu – 13 menetlust, laste vägivald vanemate vastu – 8 menetlust, naiste vägivald meeste vastu – 7 menetlust, teiste lähikondsete vägivald – 13 menetlust, muud juhtumid – 15 menetlust), mistõttu otsustati ka käesoleva analüüsi teostamisel keskenduda lähisuhtevägivalla kõige laiaulatuslikumale ja probleemsemale valdkonnale ehk meeste vägivallale naiste vastu.

 

Loe kogu analüüsi SIIT