Prokuratuuri areng peab olema vähemalt sama kiire kui on kuritegevuse muutumine. Prokuröri töö nõuab juba ainuüksi ühiskonnas toimuvate muutuste tõttu pidevat raamist välja mõtlemist ja õigusraamistiku tõlgendamise laiendamist, mida saab pidada kui elukestvaks õppeks. Nii on see ka ülejäänud asutuseliikmetel, kuivõrd meie ülesanne on luua võimalusi ja viise, kuidas kiiremini, nutikamalt ja efektiivsemalt piiratud ressursside tingimustes prokuröride tegevust toetada ning asutuse eesmärke täita.

Prokuratuuri areng peab olema vähemalt sama kiire kui on kuritegevuse muutumine.

Lisaks prokuratuuri põhifunktsioonide igapäevasele toetamisele ja ajaga kaasas käimisele ei ole vähemtähtis ka tulevikupildi kujundamine: seame julgeid sihte ning loome nutikaid lahendusi nende poole püüdlemiseks. Prokuratuur on arenev organisatsioon, mis kohandab oma tegevusi ja tööprotsesse pidevalt muutuva keskkonna ja uute nõudmistega. Nagu suurem osa riigiasutusi, toimetab ka prokuratuur piiratud ressursside tingimustes. Paraku aga muu maailm ei seisa ning paindlikkus ja arenemine on hädavajalikud, et püsida kestlik.

Pühendunud ja suure missioonitundega inimestega on võimalik palju saavutada.

HO juhid
Pildil prokuratuuri haldusosakonna juhid prokuratuuri 104. aastapäeval

Pühendunud ja suure missioonitundega inimestega on võimalik palju saavutada. Inimesed ongi kahtlemata meie suurim vara ja peamine eduvõti, muude mõjuritega seoses tuleb säilitada kannatlikkus ning järjepidevus.

Tegevuste ümberkorraldamise tulemusel on meil võimalik kokku hoida maksumaksja raha.

Ülevaade 2022. a tegevustest ja peamistest fookustest haldusosakonna vaates

 • Veebruaris lõppes pea aasta kestnud prokuratuuri analüüsiprojekt, mida sai mainitud ka eelmises aastaraamatus. Analüüsiprojekt oli aluseks nii mõnegi muudatuse ellukutsumisel. Näiteks oleme mitmed toetavad tegevused suunanud majast välja, suurendanud koostööd partnerasutustega, kohendanud tegevusprotsesse, laiendanud mõne rolli vastutuse ulatust ning muutnud struktuurilist koosseisu vastavalt organisatsiooni vajadustele. Tegevuste ümberkorraldamise tulemusel on meil võimalik tegutseda targemini ning ühtlasi hoida kokku ka arvestatav hulk maksumaksja raha.
 • Suurimad muudatused olid seotud töökohtadega. Analüüsiprojekt andis kinnitust tunnetusele, kus asuvad prokuratuuris kõige suuremad ressursipuudujäägid. Prokuröride kohtade täitmine on üsna pikk protsess, konkursid on mitmeetapilised ja keerukad ning kahjuks lisandub uusi juriste tööturule oluliselt vähem, kui on nõudlus. Seetõttu püüame leida võimalusi, kuidas toetavate funktsioonide tõhustamisega saaksime efektiivsust parandada. Näiteks oleme lisaks tavapärastele õiguskonsultantidele prokuröride töö paremaks toetamiseks loonud spetsiifiliste eriteadmistega konsultantide ametikohad: alaealiste õigusrikkujatega tegelevad konsultandid, majanduskonsultandid ja varajälituskonsultandid.
 • Aasta jooksul täitsime 73 ametikohta, arvuliselt on see umbes neljandik kogu meie töötajaskonnast. Uutena liitus organisatsiooniga 38 inimest, ülejäänud liikumised olid asutusesisesed, see ilmestab hästi prokuratuuri asutusesisese karjääri tegemise võimalusi.

MIDA PAKUME 

Koolitus Horvaatias
Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi korraldatud digitaalsete tõendite koolitus Horvaatias, kus osalesid ka meie prokurörid
 • Teadmiste ajakohasena hoidmine on elementaarne vajadus, et inimesed, kelle töö on õigluse eest seismine, saaksid seda teha teadlikult, professionaalselt ning tulemuslikult. Arengusuundadega kursis olemine on mõistagi igaühe enda kohustus, kuid laiemad vajadused kaardistatakse koolitusnõukogu ning personalitalituse koostööna. Prokuratuuri teenistujad osalesid mullu kokku 220 erineval koolitusel, millest prokuratuuri enda korraldada ja eest vedada oli 57, lisaks veel vähemalt samas ulatuses välis- ning e-koolitusi, milles saab lähemalt lugeda SIIT. Samuti aitavad silmaringi laiendada ning teiste riikide tavadest õppida vahetusprogrammid ning õppereisid. Aasta jooksul käis lähetuses 87 inimest kokku 27 eri riigis. 

Viimastel aastatel on väliskeskkonnast tulenevatel põhjustel olnud vajalik aina kiiremini muutustega kohaneda ja riigiasutusena luua lahendusi mitte ainult asutuseliikmete, vaid ka teiste huvigruppide jaoks.

 • Koroonaaeg andis tõuke kiireks hüppeks digitaalsetele vahenditele üleminekul. Praegu ei ole enam ebatavaline, et koosolekutel osaletakse metsajalutuskäigu ajal või kohtuistung peetakse digitaalselt, nii et kohtunik, prokurör, tõlk, kohtusekretär, kaitsja ja kahtlustatav saavad kõik mugavalt kohtusaali kohale minemata veebi teel osaleda.
  Samuti on saanud elementaarseks eelduseks veebi teel osalemise võimalus koolitustel. Hüppeline digitaalsete võimaluste nõudlus on survestanud tagama sobivaid ning turvalisi tehnilisi seadmeid ning keskkondi, et töö saaks ka uudsel viisil toimida tõrgeteta.
  Pisut kaugem eesmärk on digitaalne kriminaalmenetlus, mis võimaldaks suures ulatuses vähendada paberkandjal dokumentatsiooni mahtu. See aga nõuab mitmeid arendusi infosüsteemides ja ka seadusandluse muudatusi. Mitu sammu selles suunas on tehtud, kuid üsna mitu on veel ka ees.
 • Viimastel aastatel oleme aina enam võimaldanud paindlikku tööaega ning kaugtööd. Lisaks kodutööle püüame vastavalt ruumivõimalustele pakkuda võimalusi kaugtöö tegemiseks ka eri linnades. Kaugtöö ning paindlik tööaeg on suurendanud võimalust pakkuda sobivaid töötingimusi õppuritele. Näiteks on paindlike tingimuste abil õnnestunud täiendada oma kollektiivi mitme tubli noore õigustudengiga, kes toetavad prokuröritööd konsultandi rollis.  
 • Sportlik eluviisToetame tervislikku ja sportlikku eluviisi. Erinevatel aladel firmaspordis osalemise käigus on avaldunud nii mõnigi talent ning ühtlasi on see suurepärane viis erinevate kolleegidega tutvumiseks. 2023. aasta suvel oleme ka ise koos Maksu- ja tolliametiga eest vedamas jõustruktuuride spordimänge. Samuti toetame sportimisvõimalusi Stebby kaudu. 
  Vähemalt sama oluline kui hea füüsiline tervis on hoida ka värsket vaimu. Teemad, millega prokuratuuri töös kokku puututakse, on tihti keerukad või emotsionaalselt rasked, mistõttu stressi ning läbipõlemise oht on väga suur. Soovime erilist hoolt kanda selle eest, et meie inimesed peaksid vastu, ning oleme viimastel aastatel aina enam otsinud võimalusi psühhosotsiaalsete riskitegurite mõju vähendamiseks. Tuleb tõdeda, et tegemist on meie jaoks väga suure väljakutsega, kuna ajalooliselt on tegemist siiski tabuteemaga ning hoiakut „ma pole nõrk, saan kõigega ise hakkama“ on väga raske muuta. Ometigi hambavalu või luumurru korral keegi meist „isetervenemist“ ootama ei jää. Vaimse tervise eest hoolitsemine ei peaks olema nüüdisaegses ühiskonnas tabuteema, vaid pigem väljendama inimese tahet hoolitseda oma tervise eest terviklikult. Tööandjana pakume prokuratuuri teenistujatele nõustaja kasutamise võimalusi ning teeme koolitusi erinevate vaimset tervist puudutavate teemade osas teadlikkuse parandamiseks. Vaimse tervise valdkonna arendamisega tegeleb prokuratuuris töökeskkonnanõukogu ning see on kindlasti valdkond, mida hoiame suures fookuses ka edaspidi.

Õigustudengeid napib tööturul nõudluse täitmiseks.

 Tuleb tõdeda, et hoolimata headest arenguvõimalustest, paindlikest töötingimustest ning pehmete väärtuste toetamisest ei ole uute inimeste värbamine lihtne. Õigustudengeid napib tööturul nõudluse täitmiseks ning tihti jääb noorele silma see, kes nähtaval kohal atraktiivsemalt välja paista suudab. Prokuratuuri jõudis aasta jooksul 42 praktikanti, praktikavõimaluste kohta saab lähemalt lugeda SIIT. Oktoobris osalesime Tartus toimunud karjäärimessil. Korraldame regulaarseid üritusi ELSA (The European Law Students’ Association) tudengiorganisatsiooni liikmetele, mille kaudu tutvustavad prokurörid oma tööd, karjäärivõimalusi prokuratuuris ning meeldejäävaid kogemusi menetluste juhtimisel.

Osaleme ise töövarjudena erinevates osakondades ja partnerasutustes ning meeleldi võtame ka enda juurde huvilisi töövarjupäevale. Samuti käime rõõmuga koolides noortele tutvustamas prokuratuuri rolli ja rääkimas oma erinevatest tegevustest.

 

Tuleb tõdeda, et alates päevast, kui ma pea neli aastat tagasi prokuratuuri tööle asusin, olen suurema osa ajast olnud pidevas muudatuste ja arengute keerises, mille tekitaja olen tihtilugu ise olnud. Mitte, et pidevad muutused oleks kinnisidee, vaid tõukejõuks on suur tahe ja kirg asju ning süsteemi paremaks muuta. Seda nii organisatsiooniliikmete endi kui ka teiste ühiskonnaliikmete vaatest. Ideid on veel palju rohkemgi, kuid rakendamise võimalikkus on väga mitmetahuline. Ei saa salata, et lisaks ressurssidele piiravad nii mõndagi edasiliikumist seadusloome aeglased hammasrattad, mille vahele osad tegevused jäävad üsna pikalt takerduma. Mõningad muudatused eeldavad ka poliitilisi otsuseid ning nende tegemine sõltub juba paljuski valijate ootustest.

s
autor
Ade Brecher

Ade Brecher on prokuratuuri haldusdirektor. Ade liitus prokuratuuriga 2019.aastal finantsnõunikuna, millele järgnes roll finants- ja varahaldustalituse juhatajana. Haldusdirektori ülesandeid täidab ta alates 2021.aasta juunist. Enne prokuratuuriga liitumist töötas Ade erasektoris finantsvaldkonnas. Ade on tööle asumisest mitmel korral kolleegide poolt nomineeritud Aasta Ametniku tiitlile.